Reliance Foundry单法兰和双法兰车轮规格概述

Reliance Foundry的单法兰和双法兰工业车轮的关键尺寸和规格概述如下所示。使用此信息可以确定哪些控制盘可能满足控制盘项目的要求。

t>"}" data-filters="false" data-order="[]">
模型 重量(磅) 法兰直径(英寸) 胎面直径(英寸) 胎面宽度(英寸) 孔径(英寸)(标准)或适合的孔径 孔长度(英寸) 轮毂直径(英寸) 安全工作负荷(磅) 布料
R-3547双法兰工业车轮
R-3547 22 8-1/8 7-1/4 2. 2.24 +/-0.002 3-1/2 3-1/8 8,500 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3547-W双法兰工业车轮
R-3547-W 22 8-1/8 7-1/4 2-1/4 2.24 +/-0.002 3-1/2 3-1/8 6,500 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3561双法兰工业钢车轮
R-3561 26 9-1/4 8. 2. 2.24 +/-0.002 3-1/4 3. 10,500 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3562双法兰工业钢车轮
R-3562 24.3 9-1/4 8. 2-1/4 2.24 +/-0.002 3-1/4 3. 10,500 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3564工业钢车轮双法兰
R-3564 30 9-1/4 8. 2-11/16 2.24 +/-0.002 3-3/4 3-1/4 14,000 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3676工业钢车轮
R-3676 43 12-1/2 11-1/2 2-1/4 2.24 +/-0.002 3-1/4 3-1/4 5,000 铸钢ASTM A915,SC1045级
R-3688-A双法兰工业钢车轮
R-3688-A 50 12-1/2 11-1/2 2-3/4 2.24 +/-0.002 3-3/4 3-1/4 6,000 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3688-H双法兰钢工业车轮
R-3688-H 51 12-1/2 11-1/2 2-3/4 2.625 +/-0.002 3-3/4 4. 6,000 铸钢ASTM A915,SC1040级
R-3548-M机加工双法兰车轮
R-3548-M 37 8-1/8 7-1/4 2-1/2 2.25 +0.002/-0.000 3-1/4 8,500 钢ASTM A29,1045级
R-3562-M机加工双法兰工业车轮
R-3562-M 46 9 8. 2-1/4 2.240 +/-0.002 3-1/4 10,500 1040钢
R-3564-M机加工钢工业车轮
R-3564-M 53 9 8. 2-3/4 2.240 +/-0.002 3-3/4 14,000 1040钢
R-3686-M机加工钢工业车轮
R-3686-M 190 14 12 3-3/4 2.5000 +.0012/-0.000 5-1/2 60,000 机加工1040钢
R-3306单法兰钢工业车轮
R-3306 4. 4. 3. 1-1/2 1.004 +/-0.001 2. 3,500 锻造4140钢
R-3317单法兰加工工业钢车轮
R-3317 35 9 7. 2-1/4 2.010 +/-0.002 3. 10,500 锻造1035钢
R-3320单法兰工业钢车轮
R-3320 44 9 7. 3. 1.510 +/-0.002 3-3/4 12,000 锻造1020钢